Betingelser

Tipshjørnet AS og klubb/organisasjon inngår avtale om hvilke andelslag som skal opprettes under aktuell klubb. Videre avtales, pr. andelslag, salgs-/tegningsperiodens lengde, spill-/kampanjeperiodens lengde, pris pr. andel, innsatsbeløp pr. spill, spillhyppighet, spilltype og %-andel gevinst og provisjon.

Det er ikke mulig å handle andeler før en er fyllt 18 år og registrert medlem. Medlemsregistreringen bekreftes med tilsendt e-post til oppgitt e-postadresse.

Registrerte medlemmer kan kjøpe andeler i andelslag lagt ut for salg (tegningsperiode). Før eller etter utløpet av tegningsperioden er det ikke mulig å handle. Kjøp av andeler skjer gjennom vår nettbutikk eller kontant over kasse i butikken. Kontant oppgjør betinger også medlemsregistrering før kjøp. Alle kjøp bekreftes med e-post til kunden. Alle andelshavere må være med i avtalt kampanjeperiode, en kan altså ikke løse inn andeler underveis.

Under ”Min side” kan medlemmer følge med på status og utvikling for kjøpte andeler.

Under "Klubber" kan en følge inntektsgenereringen for egen klubb totalt, samt for hvert enkelt andelslag tilhørende klubben.

Dersom det ved tegningsperiodens utløp ikke er solgt tilstrekkelig med andeler til å drive spill i henhold til avtale, kan tegningsperioden forlenges, eventuelt avvikles. I sistnevnte tilfelle vil andelshavere få tilbakebetalt tilgodehavende innen 10 dager fra opprinnelig utløpsdato for tegning.

I spill-/kampanjeperioden gjennomfører Tipshjørnet spill etter inngått avtale. All informasjon omkring hvert spill sendes til andelshavere som e-post. I tillegg vil alle spill presenteres på våre nettsider fortløpende.

All omsetning vedrørende andelslaget generer 5 % Grasrotandel fra Norsk Tipping. Denne utbetales klubben i henhold til retningslinjer fra Norsk Tipping. I tillegg tilfaller avtalt %-andel av alle gevinster klubben. Denne utbetales fra Tipshjørnet en gang i måneden.

Andelshavere har ingen mulighet for å få penger refundert, hverken i tegningsperioden såvel som i kampanjeperioden.

10 dager etter kampanjeperiodens utløp, vil andelslagets saldo fordeles og utbetales andelshavere i henhold til deres respektive andeler. Alle utbetalinger fra oss skjer til norske banker i NOK. Andelshaver plikter derfor ved medlemsregistrering å oppgi kontonummer til en norsk bank for å få penger utbetalt.

All kommunikasjon med andelshavere skjer gjennom våre nettsider samt tilsendt e-post.

Informasjon vedrørende deltakelse i andelslag behandles konfidensielt.