DUGNADSSPILL !

Våren 2009 ble Tipshjørnet kontaktet av to lokale klubber i Stavanger distriktet. Bakgrunnen for henvendelsen var klubbenes ønske om et samarbeid med Tipshjørnet for utvikling av nettbaserte andelslag. Lanseringen av ”Grasrotandelen” fra Norsk Tipping var den bakenforliggende årsak, og man ønsket å utnytte denne muligheten pluss flere for å tilføre klubbene ekstra inntekter. I løpet av et par måneders utvikling var systemet klart.

 

Konseptet baserer seg på salg av andeler i et andelslag som klubben har formålsbestemt. Salget retter seg primært mot medlemmer av klubben, men løsningen setter ingen begrensninger i så måte. Hvem som helst kan kjøpe andeler lagt ut for salg. Salg av andeler skjer i en avgrenset periode, tegningsperioden. Datointervall for tegningsperioden er bestemt av klubben.

 

Etter utløpet av tegningsperioden starter kampanjeperioden. Denne er også tidsmessig fastsatt av klubben og kan variere fra andelslag til andelslag. En naturlig tidshorisont vil være et år.

 

I denne perioden vil profesjonelle aktører fra Tipshjørnet, eventuelt klubben, forvalte andelskapitalen etter forutsetninger gitt i avtalen mellom klubb og Tipshjørnet. Denne avtalen regulerer blant annet pris pr. andel, innsatsbeløp pr. spill, spillhyppighet, spilltype og %-andel gevinst og provisjon. Alle spill formidles til andelshavere via e-post. Samtidig kan en følge spillene og andelslagenes utvikling på våre nettsider.

Intensjonen og målsettingen er en tilbakebetalingsprosent på 110. For hver spilte 100-lapp får en i gjennomsnitt kr. 110 i gevinst. Dette gir mulighet for fortløpende reinvestering og dermed et betydelig innsatsbeløp totalt sett gjennom kampanjeperioden.

 

Etter endt kampanjeperiode utbetales saldo andelskapital tilbake til andelshaverene.

 

Eksemplet under gir et bilde av hva konseptet kan generere til en klubb og den enkelte andelshaver. Forutsetningene tar utgangspunkt i solgte andeler for kr. 200.000,-, spill for kr. 50.000 pr. uke, feks 5 spill a 10.000, en kampanjeperiode på ett år, klubbandel gevinst av premie på 5%, 2 % provisjon og en snitt tilbakebetalingsprosent på 110.

Samlet gevinst til andelshavere                                              kr.   59.800,-

 

Avkastning andelskapital                                                                30 %

 

   

All kommunikasjon med klubb og andelshavere baserer seg på våre nettsider og e-post utsendelser. I korte trekk kan prosessen beskrives som følger:

     

Konseptet gir grobunn for nye inntektsmuligheter for både små og store klubber/organisasjoner. Skulle interessen være tilstede, ikke nøl med å ta kontakt.

 

 

Tipshjørnet

v / Ørjan Aasland

Hillevågsveien 85

4016 Stavanger

Telefon: 40 21 79 96

Mail: orjan@tips.no